De inhoud op deze website is alleen bedoeld voor inwoners van Nederland.

WETTELIJKE GEBRUIKSVOORWAARDEN

Laatst bijgewerkt op 24 maart 2021Deze website ('Website') wordt u aangeboden onder deze 'Gebruiksvoorwaarden' en alle bepalingen en supplementen daarin (samen aangeduid als 'Overeenkomst') die van tijd tot tijd door Janssen Research & Development, LLC of een van zijn gelieerde ondernemingen (samen 'Eigenaar van de website', 'wij', 'ons' genoemd) wordt gepubliceerd. Uw gebruik van deze Website, of enige andere diensten of inhoud die via de Website [of Mobiele Software] wordt aangeboden, geldt als uw instemming met de bepalingen en voorwaarden van de Overeenkomst, die op dezelfde manier afdwingbaar zal zijn alsof u de Overeenkomst had ondertekend. Als u de voorwaarden van deze Overeenkomst niet aanvaardt, mag u deze website niet openen of gebruiken en mag u daarop geen inhoud publiceren of verzenden.

Doelgroep van de website

Deze website is bedoeld voor en gericht op inwoners van Nederland. Deze website is niet bedoeld voor personen jonger dan 18 jaar.

Informatiedisclaimer

DE INFORMATIE, MET INBEGRIP VAN EVENTUELE, ADVIEZEN EN AANBEVELINGEN OP DE WEBSITE, DIENT UITSLUITEND ALS HULPMIDDEL BIJ ALGEMENE VOORLICHTING. DE INFORMATIE IS NIET BEDOELD ALS MEDISCH OF ZORGADVIES, OF OM TE WORDEN GEBRUIKT VOOR MEDISCHE DIAGNOSE OF BEHANDELING VOOR EEN INDIVIDUEEL PROBLEEM. DE INFORMATIE IS OOK NIET BEDOELD ALS VERVANGING VOOR PROFESSIONEEL ADVIES EN DIENSTEN VAN EEN GEKWALIFICEERDE ZORGVERLENER DIE BEKEND IS MET UW SPECIFIEKE GEVAL. WIN ALTIJD EERST ADVIES IN VAN UW ARTS OF EEN ANDERE GEKWALIFICEERDE ZORGVERLENER OVER EEN MEDISCHE AANDOENING EN VOORDAT U MET EEN NIEUWE BEHANDELING START. UW GEBRUIK VAN DE WEBSITE IS ONDERWORPEN AAN DE AANVULLENDE DISCLAIMERS EN WAARSCHUWINGEN DIE OP DE WEBSITE KUNNEN VOORKOMEN.
WIJ AANVAARDEN GEEN VERANTWOORDELIJKHEID VOOR ENIG GEVOLG DAT DIRECT OF INDIRECT VERBAND HOUDT MET ENIGE ACTIE DIE U ONDERNEEMT OF NALAAT OP BASIS VAN DE INFORMATIE, DIENSTEN OF ANDER MATERIAAL OP DE WEBSITE. HOEWEL WIJ ERNAAR STREVEN DE INFORMATIE OP DE WEBSITE ACCURAAT, VOLLEDIG EN UP-TO-DATE TE HOUDEN, GEVEN WIJ GEEN ENKELE GARANTIE EN ZIJN WIJ NIET VERANTWOORDELIJK VOOR ENIGE SCHADE OF ENIG VERLIES IN VERBAND MET DE NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID OF ACTUALITEIT VAN DE INFORMATIE OP DE WEBSITE.

Eigendom

U begrijpt dat de Website alleen beschikbaar is voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik. U stemt ermee in dat de Website eigendom is van de Eigenaar van de website; inclusief alle intellectuele eigendomsrechten erop en dat u geen recht hebt om deze te gebruiken anders dan zoals uiteengezet in deze Gebruiksvoorwaarden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige schade of verlies die u lijdt in verband met enig gebruik dat u maakt van de Website voor zakelijke doeleinden of andere doeleinden die niet zijn toegestaan onder deze Gebruiksvoorwaarden. Wij behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken de toegang tot de Website te weigeren of te beëindigen. De Website wordt gratis ter beschikking gesteld en op basis daarvan zijn wij niet verplicht om daarvoor onderhoud of ondersteuning te verlenen en zijn wij niet verantwoordelijk voor enig verlies of enige schade die u lijdt als gevolg van het niet onderhouden of bijwerken van de Website.

U mag de Website, updates daarvan of enig deel daarvan, met inbegrip van de software die daarin is opgenomen, niet kopiëren, wijzigen of hergebruiken.

U mag deze Website alleen voor wettige doeleinden en in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden gebruiken. U krijgt een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, herroepbare, beperkte licentie om de inhoud die u van de Website hebt gehaald te bekijken, af te drukken en te verspreiden voor uw persoonlijke, niet-commerciële doeleinden, op voorwaarde dat u de copyrightvermelding of andere vermeldingen in de inhoud niet verwijdert of onleesbaar maakt. U mag de inhoud van de Website niet kopiëren, herdrukken, wijzigen, weergeven, uitvoeren, vertalen, verspreiden, aanpassen, uitzenden, via telecommunicatie aan het publiek mededelen, verspreiden of verkopen, op welke wijze dan ook, voor enig commercieel gebruik of verstrekken aan enige commerciële bron, met inbegrip van andere websites, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Eigenaar van de website.

Bovendien stemt u ermee in om: (i) deze Website niet te gebruiken op een manier die deze Website kan uitschakelen, overbelasten, beschadigen of aantasten, of een manier die een ander gebruik van deze Website belemmert, met inbegrip van het vermogen van een gebruiker om deel te nemen aan real-time activiteiten via deze Website; (ii) geen robot, spider of ander automatisch apparaat, proces of middel te gebruiken om toegang te krijgen tot deze Website voor welk doel dan ook, inclusief voor scrapen, dataminen, monitoren of kopiëren van het materiaal op deze Website; (iii) geen handmatig proces te gebruiken om het materiaal op deze Website te controleren of te kopiëren, of om zich bezig te houden met enig ander ongeoorloofd doel zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de Eigenaar van de Website; (iv) geen ander(e) apparaat, software of routine te gebruiken die de goede werking van deze Website verstoort; of (v) niet op andere wijze te trachten de goede werking van deze Website te verstoren.

We behouden ons alle rechten voor die niet uitdrukkelijk aan u zijn verleend.

Privacy en toestemming voor gebruik van gegevens

De gegevens die wij verkrijgen door uw gebruik van de Website, bijvoorbeeld via de registratieprocedure of anderszins, zijn onderworpen aan ons Privacybeleid. Ons Privacybeleid heeft betrekking op onze verzameling en ons gebruik van de gegevens die u aan ons verstrekt, waaronder uw rechten met betrekking tot die gegevens.

Elektronische communicatie

De informatie die op de Website wordt gepubliceerd, vormt de elektronische communicatie. Wanneer u met ons communiceert via de Website of via andere elektronische media, zoals e-mail, communiceert u elektronisch met ons. U stemt ermee in dat wij elektronisch kunnen communiceren, onderworpen aan de plaatselijke privacywetgeving, en dat dergelijke communicatie, evenals kennisgevingen, bekendmakingen, overeenkomsten en andere mededelingen die wij u elektronisch verstrekken, gelijkwaardig zijn aan schriftelijke communicatie en dezelfde kracht en werking hebben als wanneer zij schriftelijk zouden zijn en ondertekend door de partij die de communicatie verstuurt.

Inzendingen van gebruikers

We hebben binnen de Website bepaalde gebieden gemaakt, of kunnen deze in de toekomst maken, zoals berichtenborden en chat rooms, waar leden hun gedachten, opmerkingen, productreviews, foto's, video's en dergelijke kunnen uploaden en delen met andere leden (gezamenlijk 'Forums' genoemd). Deze Forums kunnen alleen beschikbaar zijn voor geregistreerde leden van de Website. Om ervoor te zorgen dat de tekst, afbeeldingen, software, muziek, geluid, foto's, video's, berichten, mededelingen, gegevens, informatie of ander materiaal dat door gebruikers wordt geplaatst (gezamenlijk de 'Gebruikersinhoud') ten goede komt aan de grotere gemeenschap, hebben wij enkele basisregels opgesteld waaraan iedereen zich dient te houden.
Bovendien kunnen gebruikers, als er een Forum op de Website is, vragen stellen die door onze deskundigen kunnen worden beantwoord. Waar van toepassing worden deze deskundigen door ons betaald voor de tijd die zij besteden aan het beantwoorden van vragen van leden, maar de meningen die zij geven zijn hun eigen meningen. Wij bieden toegang tot de deskundigen en hun begeleiding in het Forum uitsluitend als een informatieve en educatieve dienst aan de leden van de Website.
Ons beleid voor deze Website is om Gebruikersinhoud, voor zover praktisch mogelijk, te beoordelen, hetzij vóór hetzij na het plaatsen van dergelijke Gebruikersinhoud. Pre-moderatie betekent dat de Gebruikersinhoud niet op het Forum wordt geplaatst en niet toegankelijk is voor of bekeken kan worden door andere Website-leden, totdat wij deze hebben beoordeeld en hebben vastgesteld dat de Gebruikersinhoud geschikt is voor plaatsing op het Forum. Dit proces betekent ook dat de Gebruikersinhoud die voor plaatsing wordt ingediend, niet onmiddellijk wordt geplaatst en mogelijk nooit wordt geplaatst als deze naar ons oordeel ongeschikt is voor de Website. Post-moderatie betekent dat Gebruikersinhoud door ons wordt beoordeeld nadat deze reeds op de Website is geplaatst. Post-gemodereerde Gebruikersinhoud waarvan de Eigenaar van de website bepaalt dat deze niet voldoet aan deze Gebruiksvoorwaarden of anderszins ongeschikt is voor de Website, zal van de Website worden verwijderd, zonder kennisgeving aan de gebruiker.
Gebruikersinhoud moet geschikt zijn voor plaatsing op het Forum. Zonder beperking van de redenen waarom Gebruikersinhoud door ons kan worden geweigerd, kunnen wij Gebruikersinhoud weigeren, bewerken of verwijderen die niet voldoet aan de Gemeenschapsrichtlijnen die wij verstrekken, en die u moet lezen voordat u Gebruikersinhoud op de Website plaatst.
Door Gebruikersinhoud in te zenden voor plaatsing op een Forum, bevestigt u tevens (1) dat u gerechtigd bent om Gebruikersinhoud te plaatsen of te verzenden; (2) dat u als enige verantwoordelijk bent voor alle Gebruikersinhoud die u inzendt voor plaatsing; en (3) de Eigenaar van de website en zijn dochterondernemingen een onherroepelijk, wereldwijd, niet-exclusief, eeuwigdurend, volledig in sublicentie te geven, overdraagbaar, royaltyvrij recht en licentie verleent om uw Gebruikersinhoud op enigerlei wijze te gebruiken op de Website en op elke andere website die eigendom is van of beheerd wordt door de Eigenaar van de website of zijn dochterondernemingen (alsmede op alle socialmediasites die gelieerd zijn aan de Eigenaar van de website of zijn dochterondernemingen).
HET STAAT ONS VRIJ OM IDEEËN, CONCEPTEN, KENNIS OF TECHNIEKEN DIE ZIJN OPGENOMEN IN OF AFGELEID VAN GEBRUIKERSINHOUD TE GEBRUIKEN VOOR WELK DOEL DAN OOK, MET INBEGRIP VAN HET ONTWIKKELEN, VERVAARDIGEN EN OP DE MARKT BRENGEN VAN PRODUCTEN. DAAROM VERZOEKEN WIJ U GEEN IDEEËN, SUGGESTIES OF MATERIAAL IN TE DIENEN OF NAAR ONS OP TE STUREN DIE U VERTROUWELIJK WILT HOUDEN OF WAARVOOR U EEN VERGOEDING VERWACHT TE ONTVANGEN. U ZULT GEEN ENKELE VORDERING TEGEN ONS INSTELLEN MET BETREKKING TOT HET GEBRUIK OF NIET-GEBRUIK VAN GEBRUIKERSINHOUD. Wanneer u Gebruikersinhoud indient, begrijpt u dat wij het recht hebben, maar niet de verplichting, om uw naam, foto, gelijkenis, stem, prestaties, biografische informatie en/of uitspraken te gebruiken, weer te geven en te publiceren, overal ter wereld en eeuwigdurend op de Website en op alle gelieerde of opvolgende Website- of socialmediakanalen die eigendom zijn van of beheerd worden door ons of onze dochterondernemingen. Als we gebruik maken van een van deze rechten, begrijpt u en gaat u ermee akkoord dat u geen andere tegenprestatie, betaling, kennisgeving of krediet zult ontvangen, noch enige zeggenschap zult hebben over de manier waarop de Eigenaar van de website ze gebruikt.
U stemt ermee in dat de Forums de meningen en standpunten van andere gebruikers bevatten. U stemt er ook mee in dat wij niet verantwoordelijk zijn voor de correctheid van Gebruikersinhoud op de Website. U begrijpt en stemt ermee in dat alle Gebruikersinhoud de verantwoordelijkheid is van de person die deze inhoud heeft geplaatst. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat u zelf alle risico's in verband met het gebruik van Gebruikersinhoud draagt, waaronder het vertrouwen op de juistheid, volledigheid of bruikbaarheid van dergelijke Gebruikersinhoud.
Wij behouden ons het recht voor om te allen tijde, naar eigen goeddunken, uw mogelijkheid om Gebruikersinhoud te uploaden en/of uw mogelijkheid om toegang te krijgen tot Gebruikersinhoud, tijdelijk of permanent te beëindigen, met of zonder voorafgaande kennisgeving. U stemt ermee in dat wij niet aansprakelijk zijn jegens u of een derde partij voor enige opschorting of beëindiging van de acceptatie van Gebruikersinhoud.
Onthoud dat alle Gebruikersinhoud die u via een mobiel apparaat naar de Website verzendt, op dat mobiele apparaat wordt opgeslagen. De beveiliging en veiligheid van uw mobiele apparaat, en de informatie en het materiaal dat zich daarop bevindt, evenals elk wachtwoord dat u gebruikt op uw apparaat en om toegang te krijgen tot de Website, zijn uw eigen verantwoordelijkheid.

Opslag van Gebruikersinhoud

Wij kunnen een maximum instellen voor de opslagruimte voor Gebruikersinhoud op de Website. We zijn niet verantwoordelijk voor enig verlies of schade die u kunt lijden als gevolg van het verwijderen of niet kunnen opslaan van berichten, communicatie of andere Gebruikersinhoud in verband met het aanhouden van een maximale opslagruimte.

Aanvullende voorwaarden

Aanvullende voorwaarden kunnen van toepassing zijn op bepaalde functies of inhoud op de Website, zoals aanbiedingen, prijsverlotingen, wedstrijden, prijsvragen en promotionele kansspelen (sweepstakes). Door deel te nemen aan een activiteit op de Website waarvoor aanvullende voorwaarden gelden, zoals een prijsverloting, wedstrijd, prijsvraag of sweepstake met officiële regels, stemt u ermee in dat u naast deze Gebruiksvoorwaarden gehouden bent aan deze aanvullende voorwaarden.

Garantiedisclaimer met betrekking tot het gebruik van de Website

DE WEBSITE WORDT BESCHIKBAAR GESTELD 'IN DE HUIDIGE STAAT' EN 'ZOALS BESCHIKBAAR'. BEHALVE ZOALS SPECIFIEK HIERIN VOORZIEN, VOOR ZOVER TOEGESTAAN ONDER DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, WIJST DE EIGENAAR VAN DE WEBSITE UITDRUKKELIJK ALLE GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK AF, HETZIJ EXPLICIET, WETTELIJK OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, ALLE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN GARANTIES DAT GEEN INBREUK OP RECHTEN VAN DERDEN PLAATSVINDT.
DE EIGENAAR VAN DE WEBSITE GARANDEERT NIET DAT DE WEBSITE AAN UW EISEN VOLDOET, OF DAT DE TOEGANG TOT DE WEBSITE ONONDERBROKEN, TIJDIG, VEILIG EN VRIJ VAN FOUTEN IS, OF DAT EVENTUELE GEBREKEN ZULLEN WORDEN VERHOLPEN. DE EIGENAAR VAN DE WEBSITE GEEFT GEEN GARANTIES MET BETREKKING TOT DE RESULTATEN DIE KUNNEN WORDEN VERKREGEN DOOR HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE OF MET BETREKKING TOT DE NAUWKEURIGHEID, KWALITEIT OF BETROUWBAARHEID VAN ENIGE INFORMATIE DIE VIA DE WEBSITE WORDT VERKREGEN.
U BEGRIJPT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT MATERIAAL EN/OF GEGEVENS DIE U DOWNLOADT OF ANDERSZINS VERKRIJGT VIA HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE, OP UW EIGEN RISICO WORDEN GEBRUIKT EN DAT U ALS ENIGE VERANTWOORDELIJK BENT VOOR SCHADE AAN UW COMPUTERSYSTEEM OF VERLIES VAN GEGEVENS ALS GEVOLG VAN HET DOWNLOADEN VAN DERGELIJK MATERIAAL EN/OF GEGEVENS.
U BEGRIJPT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT MATERIAAL EN/OF GEGEVENS DIE U DOWNLOADT OF ANDERSZINS VERKRIJGT VIA HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE, OP UW EIGEN RISICO WORDEN GEBRUIKT EN DAT U ALS ENIGE VERANTWOORDELIJK BENT VOOR SCHADE AAN UW COMPUTERSYSTEEM OF VERLIES VAN GEGEVENS ALS GEVOLG VAN HET DOWNLOADEN VAN DERGELIJK MATERIAAL EN/OF GEGEVENS.

Beperking van aansprakelijkheid

U BEGRIJPT UITDRUKKELIJK EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT DE EIGENAAR VAN DE WEBSITE, ZIJN DOCHTERONDERNEMINGEN EN AL HUN RESPECTIEVE DIRECTEUREN, FUNCTIONARISSEN, WERKNEMERS, AGENTEN, MANDATARISSEN OF ANDERE VERTEGENWOORDIGERS ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID AANSPRAKELIJK KUNNEN WORDEN GESTELD VOOR DIRECTE, INDIRECTE, BIJZONDERE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE, BESTRAFFENDE OF VERERGERDE SCHADE, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT ENIG VERLIES VAN GEBRUIK, VERLIES VAN INKOMSTEN, BESPARING OF WINST, VERLIES VAN GEGEVENS, VERLIES VAN GOODWILL, KOSTEN VAN AANSCHAF VAN VERVANGENDE DIENSTEN, OF ENIGE ANDERE INDIRECTE, SPECIALE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE, HOE DAN OOK VEROORZAAKT, EN OP ENIGE THEORIE VAN AANSPRAKELIJKHEID, HETZIJ VOOR CONTRACTBREUK, ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF NALATIGHEID EN STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID), OF ANDERSZINS ALS GEVOLG VAN (1) HET GEBRUIK VAN, OF DE ONMOGELIJKHEID TOT GEBRUIK VAN, DE WEBSITE; (2) DE KOSTEN VAN AANSCHAF VAN VERVANGENDE DIENSTEN, ITEMS OF WEBSITES; (3) ONBEVOEGDE TOEGANG TOT OF WIJZIGING VAN UW GEGEVENSOVERDRACHT OF GEGEVENS (INCLUSIEF PERSOONSGEGEVENS); (4) DE VERKLARINGEN OF HET GEDRAG VAN EEN DERDE PARTIJ OP DE WEBSITE; OF (5) ENIGE ANDERE KWESTIE MET BETREKKING TOT DE WEBSITE. DEZE BEPERKINGEN ZIJN VAN TOEPASSING ONGEACHT OF DE EIGENAAR VAN DE WEBSITE AL DAN NIET OP DE HOOGTE IS GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE EN ONGEACHT GEVALLEN WAARIN EEN BEPERKTE VERHAALSMOGELIJKHEID FAALT IN HAAR WEZENLIJKE DOEL. DEZE UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID IS VAN TOEPASSING VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING..

Verklaringen over handelsmerken

De handelsmerken en merknamen die op deze website worden getoond, zijn eigendom van de Eigenaar van de website, zijn dochterondernemingen of van derden. U mag geen handelsmerken of servicemerken van de Eigenaar van de website gebruiken of weergeven zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Andere handelsmerken of servicemerken die op deze Website worden weergegeven, mag u niet gebruiken of weergeven zonder de toestemming van hun respectieve eigenaren.

Wijziging of opschorting van de Website

Wij zullen redelijke inspanningen leveren om de Website beschikbaar te houden, maar het kan gebeuren dat wij van tijd tot tijd de Website of delen ervan moeten onderbreken, beperken, wijzigen of tijdelijk of permanent beëindigen, zonder voorafgaande kennisgeving. We zijn niet verantwoordelijk voor enig verlies of schade die u lijdt als gevolg van deze acties.

Beëindiging

Wij kunnen te allen tijde uw gebruik van of toegang tot de Website beëindigen en kunnen uw Gebruikersinhoud of een gedeelte daarvan zonder voorafgaande kennisgeving verwijderen indien wij hiertoe een gegronde reden hebben, waaronder een schending door u van deze Gebruiksvoorwaarden en de Gemeenschapsrichtlijnen. We zijn niet verantwoordelijk voor enig verlies of schade die u lijdt als gevolg van het beëindigen van uw gebruik van de Website in deze omstandigheden. In het geval van beëindiging, moet u stoppen met het gebruik van de Website en gaat u ermee akkoord dat de bepalingen van de Overeenkomst met betrekking tot Eigendom, Verklaringen over handelsmerken, Vrijwaring, Garantiedisclaimer, Beperking van aansprakelijkheid en toepasselijk recht na een dergelijke beëindiging van kracht blijven.

Koppelingen van derden

Deze website kan koppelingen of verwijzingen bevatten naar websites van derden. Deze koppelingen worden alleen voor uw gemak weergegeven. Er wordt geen goedkeuring van producten, diensten of informatie van derden uitgedrukt of geïmpliceerd door informatie, materiaal of inhoud van derden opgenomen op, verwezen naar, ingesloten op of gekoppeld van of naar deze Website. Alle informatie, gegevens, meningen, aanbevelingen, producten of diensten die door deze derden worden verstrekt via links naar andere websites of die anderszins beschikbaar worden gesteld via hun websites, behoren uitsluitend toe aan deze derden en niet aan de Eigenaar van de website. Uw gebruik van deze websites van derden valt onder de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van deze websites.

Vrijwaring

U stemt ermee in om de Eigenaar van de website, zijn dochterondernemingen en hun respectievelijke directeuren, functionarissen, werknemers, agenten of andere vertegenwoordigers te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle claims, aansprakelijkheid, schade en onkosten, inclusief maar niet beperkt tot alle juridische kosten en honoraria die voortvloeien uit of verband houden met (a) uw schending van deze Gebruiksvoorwaarden; (b) uw gebruik van deze Website, inclusief maar niet beperkt tot het verzenden of plaatsen van informatie of materiaal door u op deze Website; en (c) elke claim of beschuldiging dat uw Gebruikersinhoud inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten of andere eigendomsrechten, of privacyrechten, van een derde partij.

Wijzigingen van deze Voorwaarden

Wij kunnen de Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd naar eigen goeddunken wijzigen, door deze Gebruiksvoorwaarden op deze Website bij te werken en de ingangsdatum van de nieuwe versie van de Gebruiksvoorwaarden te vermelden. De datum bij 'Laatst gewijzigd' bovenaan deze Gebruiksvoorwaarden geeft aan wanneer de laatste wijzigingen zijn gemaakt. Indien u de Website na het publiceren van de wijzigingen blijft gebruiken, betekent dit dat u akkoord gaat met de gewijzigde Gebruiksvoorwaarden. Dienovereenkomstig moet u, telkens wanneer u deze Website bezoekt, controleren of er een nieuwe versie van de Overeenkomst is geplaatst.

Contactinformatie

Als u vragen of opmerkingen hebt met betrekking tot deze Gebruiksvoorwaarden of de Website, kunt u contact met ons opnemen zoals aangegeven in het Privacybeleid of het gedeelte 'Contact opnemen' van deze Website.

Scheidbaarheid van de Overeenkomst

Indien enig deel of enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden onwettig, nietig, ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, zal dat deel als scheidbaar van deze Gebruiksvoorwaarden worden beschouwd en zal dat deel de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen niet beïnvloeden.

Overleving

Alle rubrieken blijven van kracht na beëindiging van het recht om de Website te gebruiken.

Toepasselijk recht en jurisdictie

De informatie op de Website is alleen bedoeld voor gebruik door inwoners van Nederland. In andere landen kunnen andere wetten, voorschriften of medische praktijken gelden. De Overeenkomst en de beslechting van geschillen in verband met de Overeenkomst, de Website, of items die u via de Website koopt, en alle niet-contractuele verplichtingen die voortvloeien uit of verband houden met deze Gebruiksvoorwaarden, worden beheerst door en geïnterpreteerd volgens de wet van Nederland, zonder dat daarbij de beginselen omtrent het conflicteren van wetgeving van toepassing zijn. Elke juridische actie of procedure tussen de Eigenaar van de website en u met betrekking tot de Overeenkomst wordt uitsluitend voorgelegd aan een rechtbank met competente jurisdictie in Nederland, en u stemt ermee in u te onderwerpen aan de persoonlijke en exclusieve jurisdictie van dergelijke rechtbanken.

We gebruiken cookies om u de beste online-ervaring te geven. Als u de cookies uitschakelt, is het mogelijk dat u geen toegang hebt tot bepaalde delen van de website. Ook werkt deze mogelijk niet zoals bedoeld. U kunt meer te weten te komen over het beheren en verwijderen van cookies via https://www.youronlinechoices.com/nl/. Op uw gebruik van deze website zijn de door ons gepubliceerde Gebruiksvoorwaarden van toepassing. Lees ook onze Privacyverklaring.