De inhoud op deze website is alleen bedoeld voor inwoners van Nederland.

Privacyverklaring

Laatst bijgewerkt: 24 maart 2021

Janssen Research & Development, LLC geeft om uw privacy en wil dat u weet hoe wij informatie verzamelen, gebruiken en openbaar maken. Dit Privacybeleid beschrijft onze praktijken in verband met informatie die wij of onze dienstverleners verzamelen via de Website of de toepassing (hierna de 'Dienst') die wordt beheerd en gecontroleerd door onze dienstverlener Pharmaceutical Research Associates, Inc samen met zijn dochterondernemingen ('PRA') van waaruit u toegang hebt tot dit Privacybeleid. Door persoonlijke informatie aan ons te verstrekken of door de Dienst te gebruiken, bevestigt u dat u dit Privacybeleid hebt gelezen en begrepen.

Wij wijzen u erop dat het klinische onderzoek, waarop deze Website betrekking heeft, wordt beheerd door Janssen Research & Development, een wereldwijde organisatie die via verschillende juridische entiteiten in verschillende landen actief is. Daarom kan de juridische entiteit die optreedt als sponsor voor Janssen Research & Development-onderzoeken verschillen en verschillend zijn van de juridische entiteit die de eigenaar is van deze website

GEBRUIK VAN DE WEBSITE DOOR MINDERJARIGEN

De Dienst is niet gericht op personen jonger dan 18 jaar en wij verzoeken deze personen geen persoonsgegevens via de Dienst te verstrekken. Als uw kind persoonsgegevens heeft verstrekt en u wilt deze persoonsgegevens laten verwijderen, kunt u contact met ons opnemen op de wijze zoals hieronder beschreven onder 'Contact opnemen'.

GEGEVENSVERZAMELING

De Website kan u vragen persoonsgegevens te verstrekken, zoals uw naam, telefoonnummer, e-mailadres of postcode, zodat een medewerker van de onderzoekslocatie contact met u kan opnemen of om een onderzoekslocatie bij u in de buurt te vinden. U wordt geïnformeerd welke gegevens vereist zijn en welke optioneel zijn.

Als u persoonsgegevens over een andere persoon bij ons indient, verklaart u dat u hiertoe bevoegd bent en staat u ons toe de gegevens te gebruiken in overeenstemming met dit Privacybeleid.

GEVOELIGE INFORMATIE

Tenzij wij hier specifiek om vragen of dit initiëren, vragen wij u ons geen gevoelige persoonsgegevens te sturen of openbaar te maken (bijv. sofinummers, gegevens over ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religie of filosofische overtuigingen, gezondheid, seksleven of seksuele geaardheid, criminele achtergrond of lidmaatschap van een vakbond, of biometrische of genetische gegevens met als doel een individu uniek te identificeren) op of via de Dienst of anderszins.

AUTOMATISCHE GEGEVENSVERZAMELING EN GEGEVENSGEBRUIK

Wij en onze dienstverleners kunnen automatisch bepaalde gegevens verzamelen terwijl u door de Diensten navigeert. Lees het Cookiebeleid voor meer informatie over cookies en andere traceringstechnologieën die in de Dienst worden gebruikt. Behalve waar toegestaan door de toepasselijke wetgeving, plaatsen wij cookies nadat wij uw toestemming hebben ontvangen via de cookiebanner of het voorkeurencentrum. Het Cookiebeleid bevat informatie over hoe u deze technologieën kunt uitschakelen.

Wij en onze dienstverleners kunnen ook automatisch gegevens verzamelen en gebruiken op de volgende manieren:

VIA UW BROWSER: Bepaalde gegevens worden door de meeste browsers verzameld, zoals uw Media Access Control (MAC)-adres, computertype (Windows of Mac), schermresolutie, naam en versie van het besturingssysteem, en internetbrowsertype en -versie. Soortgelijke gegevens, zoals uw apparaattype en -identificatie, kunnen wij verzamelen indien u de Dienst bezoekt via een mobiel apparaat. We gebruiken deze gegevens om zeker te zijn dat de Dienst naar behoren werkt.

IP-ADRES: Uw IP-adres is een nummer dat automatisch door uw internetprovider aan uw computer wordt toegewezen. Een IP-adres wordt automatisch geïdentificeerd en geregistreerd in onze serverlogbestanden wanneer een gebruiker de Dienst bezoekt, samen met het tijdstip van het bezoek en de bezochte pagina's. Het verzamelen van IP-adressen wordt door veel online diensten automatisch gedaan. We gebruiken IP-adressen bijvoorbeeld voor het berekenen van gebruiksniveaus van de Dienst, het diagnosticeren van serverproblemen en het beheren van de Dienst. We kunnen ook uw geschatte locatie afleiden van uw IP-adres.

APPARAATINFORMATIE: We kunnen informatie over uw mobiele apparaat verzamelen, zoals een unieke apparaat-ID, om te begrijpen hoe u de Service gebruikt.

Hoe wij persoonsgegevens gebruiken en openbaar maken

Gegevens die u ons verstrekt, gebruiken en onthullen wij zoals beschreven op het moment van verzameling.
Waar vereist door de toepasselijke wetgeving, zullen we u toestemming vragen voor ons gebruik van uw persoonsgegevens op het moment dat de gegevens worden verzameld. We kunnen ook gegevens van of over u gebruiken als dat nodig is om een contract uit te voeren, om te voldoen aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld vanwege onze geneesmiddelenbewakingsverplichtingen) of voor onze legitieme zakelijke belangen. Onze legitieme zakelijke belangen kunnen de volgende zijn:

  • beantwoorden van uw vragen en voldoen aan uw verzoeken, zoals om u documenten te sturen die u aanvraagt of e-mailwaarschuwingen;
  • u belangrijke informatie toesturen over onze wederzijdse relatie of uw relatie tot de Dienst, wijzigingen van onze voorwaarden, wijzigingen in onze algemene voorwaarden en beleidsregels en/of andere administratieve informatie; en
  • andere zakelijke doeleinden, zoals gegevensanalyse, controles, ontwikkeling van nieuwe producten, uitbreiding van onze website, het verbeteren van onze producten en diensten, het identificeren van trends in servicegebruik, het beter begrijpen van uw interesses, zodat we u beter van dienst kunnen zijn, het personaliseren van uw ervaring met de Dienst door u producten en aanbiedingen op maat aan te bieden en de effectiviteit van onze promotiecampagnes te bepalen.

Gegevens die we via de Dienst verzamelen maken we aan de volgende partijen bekend:

  • onze dochterondernemingen, voor het doel dat in dit Privacybeleid is beschreven. De dochteronderneming die optreedt als de sponsor voor uw land is de partij die verantwoordelijk is voor het beheer van de gezamenlijk gebruikte persoonsgegevens;
  • derde partijen met wie wij samenwerken en met wie zij een co-branded of co-marketed promotie aanbieden;
  • onze externe dienstverleners die diensten verlenen zoals websitehosting en modereren, hosting van mobiele applicaties, gegevensanalyse, betalingsverwerking, orderafhandeling, infrastructuurvoorziening, IT-diensten, klantenservice, e-mail- en direct mailbezorgdiensten, creditcardverwerking, controlediensten en andere diensten, om hen in staat te stellen deze diensten te verlenen;
  • derde partijen in het geval van een reorganisatie, fusie, verkoop, joint venture, aanstelling, overdracht of andere vervreemding van alle of een deel van ons bedrijf, activa of aandelen (waaronder die in verband met een faillissement of soortgelijke procedure).

Daarnaast gebruiken en onthullen we gegevens die via de Website zijn verzameld zoals wij dat nodig of passend achten: (a) zoals toegestaan door de toepasselijke wetgeving, inclusief wetten buiten uw land van verblijf; b) om te voldoen aan juridische procedures; (c) te reageren op verzoeken van openbare en overheidsinstanties, met inbegrip van openbare en overheidsinstanties buiten uw land van verblijf; (d) om onze algemene voorwaarden af te dwingen; (e) om onze activiteiten of die van een van onze gelieerde ondernemingen te beschermen; (f) om onze rechten, privacy, veiligheid of eigendommen, en/of die van onze gelieerde ondernemingen, u of anderen te beschermen; en (g) om ons in staat te stellen beschikbare rechtsmiddelen na te streven of de schade die we kunnen lijden te beperken. Met uw toestemming kunnen wij ook gegevens verzameld via de Website op andere manieren gebruiken en bekendmaken.

Gegevens die wij automatisch verzamelen kunnen wij gebruiken en bekendmaken zoals hierboven beschreven, onder 'Automatische gegevensverzameling en gegevensgebruik'. Waar vereist door de toepasselijke wetgeving, kunnen we ook voor elk doel gegevens gebruiken en bekendmaken die niet persoonlijk identificeerbaar zijn. Als we gegevens die niet persoonlijk identificeerbaar zijn combineren met gegevens die wel identificeerbaar zijn (zoals de combinatie van uw naam met uw geografische locatie), zullen we de gecombineerde gegevens behandelen als persoonsgegevens zolang deze zijn gecombineerd.

KEUZEN EN TOEGANG

Hoe u uw persoonsgegevens kunt openen, wijzigen of verwijderen
Als u uw persoonsgegevens wilt bekijken, corrigeren, bijwerken, beperken of verwijderen, of als u een elektronische kopie van uw persoonsgegevens wilt ontvangen om deze naar een ander bedrijf te verzenden (voor zover u hiertoe bent gerechtigd door de toepasselijke wetgeving), dan kunt u contact met ons opnemen via e-mail naar embracestudy@prahs.com. Wij zullen zo snel als redelijkerwijs mogelijk is en uiterlijk een maand na ontvangst op uw verzoek reageren. Als onze reactie door omstandigheden vertraagd is, wordt u onmiddellijk op de hoogte gebracht en ontvangt u een datum voor onze reactie.

OVERDRACHT OVER DE GRENS

Uw persoonsgegevens kunnen worden opgeslagen en verwerkt in elk land waar we faciliteiten of dienstverleners hebben, en door onze Dienst te gebruiken of door toestemming aan ons te geven (indien wettelijk vereist), gaat u akkoord met de overdracht van gegevens naar landen buiten uw land van verblijf, waaronder naar de Verenigde Staten, waar mogelijk andere regels voor gegevensbescherming gelden dan in uw land. Er zijn passende contractuele en andere maatregelen getroffen om persoonsgegevens te beschermen wanneer deze worden overgedragen aan onze gelieerde ondernemingen of derde partijen in andere landen.

Sommige landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER) zijn door de Europese Commissie erkend als landen die een adequaat niveau van gegevensbescherming bieden volgens de EER-normen (de volledige lijst van deze landen vindt u hier. Voor overdrachten van de EER naar landen die door de Europese Commissie niet adequaat worden geacht, hebben we ervoor gezorgd dat er adequate maatregelen zijn getroffen, onder meer door ervoor te zorgen dat de ontvanger gebonden is aan standaard EU-contractbepalingen of een door de EU goedgekeurde gedragscode of certificering om uw persoonsgegevens te beschermen. U kunt een kopie van deze maatregelen verkrijgen door contact op te nemen met onze functionaris voor gegevensbescherming. Zie voor de contactgegevens het gedeelte 'Contact opnemen' hieronder.

VEILIGHEID

We streven ernaar redelijke organisatorische, technische en administratieve maatregelen te nemen om de persoonsgegevens die wij gebruiken te beschermen. Helaas is geen enkele gegevensoverdracht via internet of gegevensopslagsysteem gegarandeerd 100% veilig. Als u redenen hebt om aan te nemen dat uw interactie met ons niet langer veilig is (bijvoorbeeld als u van mening bent dat de beveiliging van een account dat u bij ons hebt is aangetast), neem dan onmiddellijk contact met ons op. Zie voor de contactgegevens het gedeelte “Contact opnemen” hieronder.

BEWAARPERIODE

Wij bewaren uw persoonsgegevens zo lang als nodig of toegestaan in het licht van het doel(en) waarvoor deze zijn verkregen. De criteria voor onze bewaartermijnen zijn onder meer: (i) de tijd dat we een lopende relatie met u hebben en de Dienst aan u leveren; (ii) of er een wettelijke verplichting is waaraan wij zijn onderworpen; en (iii) of bewaring wenselijk is in het licht van onze rechtspositie (zoals met betrekking tot toepasselijke verjaringstermijnen, geschillen of regelgevende onderzoeken).
Als we bijvoorbeeld uw persoonsgegevens verzamelen voor uw deelname aan een klinisch onderzoek, moeten we deze mogelijk gedurende de hele looptijd van het onderzoeksproduct in het klinische onderzoek + 20 jaar bewaren.
Houd er rekening mee dat er nog andere bewaartermijnen van toepassing kunnen zijn. Uw persoonsgegevens kunnen voor een langere periode worden opgeslagen volgens de criteria in de eerste alinea van dit gedeelte, met name punt (ii) en (iii).

WEBSITES EN DIENSTEN VAN DERDEN

Dit Privacybeleid heeft geen betrekking op, en wij zijn niet verantwoordelijk voor, de privacy, gegevens of andere praktijken van derden, waaronder derden die een website of online dienst exploiteren (inclusief, maar niet beperkt tot, een applicatie) die beschikbaar is via deze Dienst of waarnaar deze Dienst een koppeling bevat. De beschikbaarheid van of opname van een koppeling naar een dergelijke website of eigendom op de Dienst impliceert geen goedkeuring ervan door ons of door onze gelieerde ondernemingen.

CONTACT OPNEMEN

Het bedrijf Janssen Research & Development, LLC, gevestigd op 920 Route 202, Raritan, NJ 08869, Verenigde Staten, is de verantwoordelijke voor de verzameling, het gebruik en de bekendmaking van persoonsgegevens onder dit Privacybeleid.

Als u vragen of opmerkingen hebt over dit Privacybeleid, kunt een e-mail sturen naar embracestudy@prahs.com of schrijven naar de volgende adressen:

  • Janssen Research & Development, LCC, 920 Route 202, Raritan, NJ 08869 Verenigde Staten
  • Janssen Research & Development, LLC wordt in de EU vertegenwoordigd door Janssen Cilag International NV, Turnhoutseweg 30, B-2340, Beerse, België
  • PRA Health Sciences, 4130 Park Lake Avenue, Suite 400, Raleigh, NC 27612

U kunt indien nodig ook contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming die verantwoordelijk is voor uw land of regio, via emeaprivacy@its.jnj.com. Wanneer u contact opneemt met de functionaris voor gegevensbescherming, voegt u dan ook informatie toe over de website en het klinische onderzoek waarop uw vraag betrekking heeft.

KLACHT INDIENEN BIJ EEN REGELGEVER

U kunt een klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit die bevoegd is voor uw land of regio. Klik hier voor de contactgegevens van deze autoriteiten.

UPDATES VOOR DIT PRIVACYBELEID

Wij kunnen dit Privacybeleid wijzigen. Eventuele wijzigingen in ons Privacybeleid worden van kracht zodra we het herziene Privacybeleid in de Dienst publiceren. Uw gebruik van de Dienst na deze wijzigingen betekent dat u het herziene Privacybeleid accepteert. We raden u aan regelmatig het Privacybeleid in te zien wanneer u de Dienst bezoekt. Dit beleid is voor het laatst bijgewerkt op 24 maart 2021.

We gebruiken cookies om u de beste online-ervaring te geven. Als u de cookies uitschakelt, is het mogelijk dat u geen toegang hebt tot bepaalde delen van de website. Ook werkt deze mogelijk niet zoals bedoeld. U kunt meer te weten te komen over het beheren en verwijderen van cookies via https://www.youronlinechoices.com/nl/. Op uw gebruik van deze website zijn de door ons gepubliceerde Gebruiksvoorwaarden van toepassing. Lees ook onze Privacyverklaring.